11. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice (ČSSVK2020)

from Thursday, 17 September 2020 (14:00) to Friday, 18 September 2020 (18:00)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
18 Sep 2020
AM
08:45
Otevření konference (until 09:00) ()
09:00
Zvaná přednáška (until 09:45) ()
09:00 Najteplejšia dokonalá kvapalina na jednom z najchladnejších miest vo Vesmíre. - Katarína Křížková Gajdošová (CTU FNSPE)   ()
09:45 --- Přestávka ---
10:00
Aplikovaná fyzika, Biofyzika a fyzika molekulárních systémů (until 11:30) ()
10:00 Řád a chaos v jednoduchém modelu molekulárních vibrací - Jakub Novotný (MFF UK)   ()
10:15 Rast grafénu metódou termálnej dekompozície karbidu kremíku pre aplikácie v biofyzike - Matúš Hodoš (MFF UK)   ()
10:30 Studie zaměřená na oblast sedimentů kontaminovaných radionuklidy v důsledku vypouštění důlních vod z vodní jámy Žofie - Ms Lucie Vítková (FJFI ČVUT )   ()
10:45 Sputter-etching treatment of proton-exchange membranes: Completely dry thin-film approach to low-loading catalyst-coated membranes for water electrolysis - Tomáš Hrbek (MFF UK)   ()
11:00 Využitie plazmou aktivovanej vody pri terapii infekcií močových ciest - Mr Slavomír Pásztor (FMFI UK Bratislava)   ()
10:00
Fyzika kondenzovaných látek (until 12:15) ()
10:00 Terahertzová elipsometrie v časové doméně a polarimetrické aplikace spintronických emitorů - Pierre Koleják (VŠB-TU Ostrava)   ()
10:15 Pressure induced superconductivity in a CeRhSi3 single crystal – the high pressure study - Daniel Staško (MFF UK)   ()
10:30 Thermotransport effects in antiferromagnets - Mr Antonín Baďura (MFF UK)   ()
10:45 ANALÝZA MAGNETOKALORICKÉHO JAVU SKLOM POTIAHNUTÝCH MIKRODRÔTOV NA BÁZE HEUSLEROVÝCH ZLIATIN - Miroslav Hennel (UPJŠ Košice)   ()
11:00 --- Přestávka ---
11:15 KOEXISTENCIA MAGNETICKÉHO USPORIADANIA A SUPRAVODIVOSTI V HEUSLEROVÝCH ZLIATINÁCH - Samuel Nalevanko (UPJŠ Košice)   ()
11:30 Sféricky symetrický tepelný protiproud supratekutého hélia - Filip Novotný (MFF UK)   ()
11:45 Vliv obsahu molybdenu na fázové transformace v binárních slitinách Ti-Mo - Veronika Valešová (FJFI ČVUT)   ()
12:00 Experimental study of magnetic properties of quasi-two-dimensional S = 1/2 system (C2H10N2)[Cu(C10H2O8)]·2.5H2O - Mr Petro Danylchenko (Institute of Physics, Faculty of Science, P.J. Šafárik University)   ()
10:00
Obecná fyzika a didaktika fyziky (until 12:15) ()
10:00 Využití zážitkové pedagogiky ve výuce fyziky - Zuzana Horálková (MFF UK)   ()
10:15 Využitie pojmových máp na zisťovanie žiackych predstáv o fyzikálnych podmienkach videnia - Kristína Mesková (FMFI UK Bratislava)   ()
10:30 Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech - Ms Tereza Fürstová (MFF UK)   ()
10:45 Keď cesta je cieľom - žiakom plánovaný experiment - Denisa Hučíková (FMFI UK Bratislava)   ()
11:00 --- Přestávka ---
11:15 Využití příběhu propojeného s fyzikálními pokusy ve výuce na základní škole - Jana Doležalová (MFF UK)   ()
11:30 Návrh experimentálnych aktivít z oblasti periodické deje - Vladislav Pavlús (UMB Banská Bystrica)   ()
11:45 Astronomické funkce a uměleckohistorická analýza planetária P. Engelberta Seige (1791) ve sbírkách Národního technického muzea v Praze - Ms Lucie Hrůšová (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky)   ()
12:00 Aplikácia fyzikálnych poznatkov v neformálnom vzdelávaní - Barbora Krajmerová (FMFI UK Bratislava)   ()
10:00
Teoretická fyzika (until 11:30) ()
10:00 Efekt otvorených hraníc pri opise kontrakcie tenkého srdcového svalového vlánka isingovým modelom - Mr Maroš Jevočin (Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Park Angelinum 9, 041 54 Košice )   ()
10:15 Vortex solutions of Liouville equation and quasi spherical surfaces - Mr Pavel Kůs (MFF UK)   ()
10:30 Turbulencia stlačiteľnej tekutiny pri narušenej Galileovskej invariancii - Mr Matej Kecer (Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice)   ()
10:45 Rigorózní popis biisotropních a bianisotropních prostředí ve vztahu k elipsometrickým měřením Muellerovy matice - Daniel Vala (IT4Innovations and Nanotechnology Centre, VSB - TU Ostrava)   ()
11:00 Phase stability of actinide carbides - Mr Jakub Oprštěný (VSB-TU Ostrava)   ()
10:00
Částicová a jaderná fyzika (until 12:30) ()
10:00 Studium elektromagnetických procesů v ultra-periferálních srážkách těžkých iontů na Velkém hadronovém urychlovači - Mr Pavel Váňa (Charles University)   ()
10:15 Měření anizotropního toku na experimentu ALICE - Daniel Mihatsch (FJFI ČVUT)   ()
10:30 Identifying Heavy-Flavor Jets Using Vectors of Locally Aggregated Descriptors - Georgij Ponimatkin (FJFI ČVUT)   ()
10:45 Studium vzácných rozpadů B-mesonů v experimentu ATLAS - Marek Biros (MFF UK)   ()
11:00 --- Přestávka ---
11:15 Monte Carlo simulace produkce Upsilon mezonu - Jakub Češka (FJFI ČVUT)   ()
11:30 Pohyb častíc kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme - Patrik Jakab (UPJŠ Košice)   ()
11:45 Study of pi+pi-, K+K-, ppbar and pi+pi+pi-pi- production in central exclusive processes with the STAR detector at RHIC - Tomáš Truhlář (FJFI ČVUT)   ()
12:00 Effect of the laser pulse illumination on charge collection efficiency in radiation detectors - Mr Marián Betušiak (Charles University)   ()
12:15 Commissioning of the Muon Forward Tracker for ALICE upgrade - Diana Krupová (FJFI ČVUT)   ()
PM
12:30 --- Přestávka na oběd ---
13:30
Fyzika kondenzovaných látek (until 14:30) ()
13:30 Spektrální závislost generace náboje v polovodičových detektorech pomocí nanosekundových laserových pulsů - Mr Marek Raja (MFF UK)   ()
13:45 Growth of single crystals in material research - Ms Anežka Bendová (MFF UK)   ()
14:00 Phase diagrams of Ce2Pd2In intermetallic compound - Petr Král (MFF UK)   ()
14:15 VPLYV MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHU ČASTÍC ŽELEZA POVLAKOVANÝCH OXIDOM KREMIČITÝM KOMPOZITU NA STRATY A KOMPLEXNÚ PERMEABILITU - Martin Tkáč (UPJŠ Košice)   ()
14:30
Jednání hodnotících porot (until 15:00) ()
15:30
Vyhlášení výsledků (until 16:00) ()