May 23 – 24, 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)
Europe/Prague timezone

Pokyny pro soutěžící

Stanovy v pdf verzi jsou ke stažení zde

Stanovy

1. Pořadatel 7. Česko-Slovenské studentské vědecké konference (ČSSVK7) ve fyzice

 1. Vyhlašovatelem 7. Česko-Slovenské studentské vědecké konference (ČSSVK7) ve fyzice v roce 2016 je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT).
 2. Děkan FJFI ČVUT zabezpečí veřejné vyhlášení konaní ČSSVK7 a zveřejnění podmínek k účasti na partnerských vysokých školách v České republice, ve Slovenské republice a v zahraničí.
 3. Pořadatelem ČSSVK7 je organizační výbor, jehož předsedu a členy jmenuje děkan FJFI ČVUT na základě návrhu vedení Katedry fyziky FJFI ČVUT a jeho organizačních složek.
 4. Informace týkající se ČSSVK7 budou průběžně zveřejňované na webové stránce.

2. Poslaní ČSSVK7

 1. Hlavním posláním ČSSVK7 je podporovat studenty vysokých škol ve vědeckém bádaní v oblasti fyzikálního výzkumu, rozšiřovaní znalosti a v navazování kontaktů v rámci slovenského a českého akademického prostoru.

3. Podmínky účasti a odborné sekce

 1. ČSSVK7 se mohou zúčastnit studenti bakalářského nebo magisterského stupně vysokoškolského studia v oboru fyzika nebo v kombinaci s oborem fyzika z České republiky a ze Slovenské republiky.
 2. Konference probíhá v následujících odborných sekcích:
  • Aplikovaná fyzika,
  • Biofyzika a fyzika molekulárních systémů,
  • Částicová a jaderná fyzika,
  • Fyzika kondenzovaných látek,
  • Fyzika Země a Vesmíru,
  • Obecná fyzika a didaktika fyziky,
  • Teoretická fyzika.
 3. Zřízení odborné sekce ČSSVK7 je možné pouze v případě přihlášení minimálně pěti příspěvkův dané sekci. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit počet odborných sekcí.

4. Registrace na ČSSVK7

 1. Na ČSSVK7 mohou být přihlášené vlastní vědecké práce studentů splňujících podmínky účasti (3.1) na základě doporučení odborných porot fakultních kol studentské vědecké konference (SVK). Pořadatel může rozhodnout i o přijetí vědeckých prácí studentů těch vysokých škol na kterých se fakultní kolo SVK nekonalo.
 2. Vědeckou práci na ČSSVK7 může přihlásit student nebo studentský řešitelský kolektiv. Na ČSSVK7 lze přihlásit i práce, které jsou ucelenou částí bakalářské nebo diplomové práce. Jednu soutěžní práci lze přihlásit pouze do jedné odborné sekce. Student nebo studentský řešitelský kolektiv může na ČSSVK7 přihlásit maximálně jednu vědeckou práci.
 3. Vědecké práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v doporučeném rozsahu 30 stran.
 4. Na ČSSVK7 se účastník přihlašuje vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici na webové stránce nejpozději v den uzávěrky.
 5. Vědeckou práci přihlášenou na ČSSVK7 v elektronické podobě (soubor ve formátu .pdf) je potřebné zaslat organizátorovi prostřednictvím webové stránky.
 6. Přihlášením se na ČSSVK7 dává účastník pořadateli souhlas na zveřejnění svého jména, příjmení a obrazového záznamu na webové stránce, v propagačních materiálech a v sdělovacích prostředcích v souvislosti s ČSSVK7.

5. Termín a místo konaní ČSSVK7

 1. Uzávěrka přihlášek na ČSSVK7 je stanovená na 11. května 2016.
 2. ČSSVK7 se bude konat v termínu 23. - 24. května 2016 v prostorách FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1.5.3. Pořadatel zveřejní program ČSSVK7 na webové stránce.
 3. Pořadatel ČSSVK7 zabezpečí místnosti s potřebnou audiovizuální technikou, jakož i další technické prostředky potřebné pro její konaní.

6. Vědecké práce účastníků a způsob jejich hodnocení

 1. Svázanou vědeckou práci (postačuje v kroužkové vazbě) ve 2 exemplářích účastníci předloží organizátorovi ČSSVK7 nejpozději v první den konaní ČSSVK7.
 2. Odbornou porotu (nejméně trojčlennou) v čele s předsedou jmenuje děkan FJFI ČVUT. Organizátor ČSSVK7 poskytne práce předsedům odborných porot na předběžné posouzení.
 3. Prezentace vědecké práce trvá maximálně 10 minut a diskuze k přednesenému příspěvku trvá zpravidla 5 min. Průběh ČSSVK7 v jednotlivých odborných sekcích řídí předsedové odborných porot. Prezentace vědeckých prací jsou veřejné.
 4. Po ukončení prezentací vědeckých prací odborná porota na neveřejném zasednutí vyhodnotí kvalitu vědeckých prácí, jakož i úroveň prezentování jednotlivých přednášejících a tajným hlasováním rozhodne o jejich pořadí. V případě rovnosti hlasovaní nebo nejednoznačnosti v určení pořadí, rozhodne o konečném pořadí předseda poroty.
 5. Odborná porota připraví návrh děkanovi FJFI ČVUT na ocenění účastníků umístěných na 1. až 3. místě. Pokud se členové odborné komise shodnou, že úroveň prezentovaných prací není dostatečná, mohou navrhnout některé umístění neudělit. Předseda poroty vyhotoví zápis o průběhu a výsledcích ČSSVK7 v odborné sekci, jehož obsah je určen předepsaným formulářem.

7. Ceny pro účastníky

 1. Každému účastníkovi ČSSVK7 bude udělen diplom.
 2. Účastníci umístěni na prvních třech místech budou odměnění.
 3. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům se uskuteční za účasti předsedů odborných porot a představitelů vedení FJFI ČVUT.

8. Úprava pravidel

 1. Každý účastník přihlášením se na ČSSVK7 souhlasí se stanovy a zavazuje se je dodržovat.
 2. Organizátor ČSSVK7 si vyhrazuje právo rozhodovat o výkladě stanov ČSSVK7. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se ČSSVK7 je rozhodnutí organizátora konečné a závazné. Organizátor si též vyhrazuje právo na úpravu nebo doplnění stanov v případě nepředvídaných okolností.