11. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice (ČSSVK2020)

Europe/Prague
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT)

Břehová 7, 115 19 Praha 1
Description

ČSSVK2020 je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia ve fyzice. Jejich příspěvky budou posouzeny odbornou porotou a nejlepší práce odměněny.

Konference se koná ve dnech 17.9 - 18.9.2020 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Uzávěrka na podání přihlášky a odeslání abstraktu,  v doporučeném rozsahu max. 1000 znaků, je stanovena na 9.9.2020 (prodlouženo). Hlavní soutěžní den konference je 18.9.2020.

V případě, že nejste studenty ČVUT, je potřeba si vytvořit nový indico účet zde

Z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR se konference uskuteční ve virtuální formě pomocí aplikace ZOOM.

 

Participants
 • Anežka Bendová
 • Antonín Baďura
 • Barbora Krajmerová
 • Daniel Mihatsch
 • Daniel Staško
 • Daniel Vala
 • Denisa Hučíková
 • Diana Krupová
 • Filip Novotný
 • Georgij Ponimatkin
 • Jakub Novotný
 • Jakub Oprštěný
 • Jakub Češka
 • Jana Doležalová
 • Kristína Mesková
 • Lucie Hrůšová
 • Lucie Vítková
 • Marek Biros
 • Marek Raja
 • Marián Betušiak
 • Maroš Jevočin
 • Martin Tkáč
 • Matej Kecer
 • Matúš Hodoš
 • Miroslav Hennel
 • Patrik Jakab
 • Pavel Kůs
 • Pavel Váňa
 • Petr Král
 • Petro Danylchenko
 • Pierre Koleják
 • Samuel Nalevanko
 • Slavomír Pásztor
 • Tereza Fürstová
 • Tomáš Hrbek
 • Tomáš Truhlář
 • Veronika Valešová
 • Vladislav Pavlus
 • Zuzana Horálková
 • Friday, September 18
  • Otevření konference

   https://cesnet.zoom.us/j/95078301237

  • Zvaná přednáška: Ing. Katarína Křížková - Gajdošová, Ph.D. Najteplejšia dokonalá kvapalina na jednom z najchladnejších miest vo Vesmíre.

   https://cesnet.zoom.us/j/95078301237

   • 1
    Najteplejšia dokonalá kvapalina na jednom z najchladnejších miest vo Vesmíre.
    Speaker: Katarína Křížková Gajdošová (CTU FNSPE)
  • 9:45 AM
   Přestávka
  • Aplikovaná fyzika, Biofyzika a fyzika molekulárních systémů

   https://cesnet.zoom.us/j/96716874045

   • 2
    Řád a chaos v jednoduchém modelu molekulárních vibrací

    Tato práce se připojuje k usilovnému hledání propojení mezi klasickým a kvantovým chaosem. Zabývá se analýzou klasického chaosu v klasické limitě kvantového modelu jednoduchých molekulových vibrací, sestaveného na základě dynamických symetrií algebry u(3). Pro tento model adaptuje metody pro studium projevů klasického chaosu (Lyapunovův exponent, Poincarého řezy, podíl chaotického objemu ve fázovém prostoru). Práce ukazuje, že chaotičnost modelu netriviálně závisí na síle vnějšího pole i na energii systému, a připravuje půdu pro porovnání s kvantovými indikátory chaosu.

    Speaker: Jakub Novotný (MFF UK)
   • 3
    Rast grafénu metódou termálnej dekompozície karbidu kremíku pre aplikácie v biofyzike

    Táto bakalárska práca sa bude zaoberať prípravou a charakterizáciou grafénu z práškového substrátu SiC v rôznych podmienkach. V úvode práce budú stručne popísané vlastnosti grafénu. Ďalej predstavíme tri metódy prípravy grafénu, s dôrazom na metódu termálnej dekompozície SiC. Následne budú popísané metódy charakterizácie, ktoré sme použili. V experimentálnej časti budú popísané tri sady grafénových vzoriek, pripravené metódou termálnej dekompozície SiC, každá má premenlivý jeden z faktorov: teplota, čas a okolitá atmosféra. Pripravené vzorky budú následne použité v experimente na kvasinkách. Bude študovaný vplyv grafénu pripraveného v rôznych podmienkach na membránový potenciál a prípadné využitie v biofyzike.

    Speaker: Matúš Hodoš (MFF UK)
   • 4
    Studie zaměřená na oblast sedimentů kontaminovaných radionuklidy v důsledku vypouštění důlních vod z vodní jámy Žofie

    Aby nedošlo k zaplavení důlního systému v Ostravsko-karvinském uhelném revíru, udržuje se hladina důlních vod pomocí vodních jam. Jednou z nich je Vodní jáma Žofie, ze které se vysoce mineralizované důlní vody vypouští do povrchového toku Stružka. Smícháním těchto vod s povrchovými může vlivem změn jejich chemických parametrů dojít k uvolňování radionuklidů a jejich akumulaci v říčních sedimentech. Cílem této práce bylo změřit příkon prostorového dávkového ekvivalentu gama podél celého toku, který byl doplněn o Monte Carlo simulaci popisující vliv geometrie měření. Na základě naměřených hodnot byla identifikována nejvíce kontaminovaná místa, na kterých byla vytvořena studie odhadující vliv kontaminace na reprezentativní osobu. Byla odebrána řada organických a anorganických vzorků pro laboratorní určení hmotnostní a objemové aktivity radionuklidů v nich. Pro výpočet přídavné efektivní dávky obdržené reprezentativní osobou byla použita metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro oblasti ovlivněné hornickou činností. Výsledné hodnoty pro dvě nejvíce kontaminovaná místa jsou nižší než roční optimalizační mez pro obyvatelstvo 250 μSv. Navíc výsledky ukázaly, že kontaminace je lokalizovaná v samotném toku a jeho bezprostřední blízkosti.

    Speaker: Ms Lucie Vítková (FJFI ČVUT )
   • 5
    Sputter-etching treatment of proton-exchange membranes: Completely dry thin-film approach to low-loading catalyst-coated membranes for water electrolysis

    Currently growing popularity of solar and wind power plants lead to high demands on reliable and scalable systems, which would be capable of storing the energy during the overproduction periods and releasing it while it is deficient. The interesting alternative is a hydrogen economy concept. The concept is based on the storing of produced electrical energy in the form of chemical energy, specifically in the form of H2. Thus, it is possible to create a large amount of H2 in times of overproduction. The key inseparable technology necessary for the concept of hydrogen economy to function remains the water electrolysis. Proton exchange membrane water electrolyzer seems to be very promising concept of electrolyzer. However, there are still challenges which need to be dealt with. Especially the need of reducing the amount of iridium used as a catalyst on the anode side of the electrolyzer. In this work we present a way how to obtain a better utilization of used iridium, which can effectively lead to the reduction of the amount of used iridium by means of reactive magnetron sputtering and proton exchange membrane plasma etching.

    Speaker: Tomáš Hrbek (MFF UK)
   • 6
    Využitie plazmou aktivovanej vody pri terapii infekcií močových ciest

    V tejto práci sme testovali účinky plazmou aktivovanej vody (PAV) pri terapii infekcií močových ciest. PAV je voda alebo fyziologický roztok, ktorá bola opracovaná studenou plazmou prechodového iskrového výboja v bežnom vzduchu pri atmosférickom tlaku. Účinky PAV sme porovnávali s kontrolným fyziologickým roztokom (FYZ 0,15 M NaCl, PBS – Phosphate Buffered Saline). Sledovali sme inhibičný účinok PAV na množenie baktérií pri rôznej koncentrácii baktérií (10^1-10^8 CFU/ml) a pri rôznom pomere medzi PAV/FYZ a roztokom živného média s baktériami. Experimenty sme vykonávali na uropatogénnom kmeni baktérií Escherichia coli (UTI). Testovanie prebiehalo v dvoch modeloch experimentov. Prvým modelom bolo in vitro testovanie, ktoré prebiehalo na 96-jamkových mikrotitračných platničkách, v ktorých sme spektrofotometricky merali absorbanciu vzoriek zodpovedajúcu počtu baktérií. Druhým modelom bolo in vivo testovanie, ktoré sme vykonávali na samiciach myší. Myši sme infikovali UTI a následne sme aplikovali PAV/FYZ do močového mechúra. Po určenom čase sme z myší vybrali močový mechúr a obličky, ktoré sme následne zhomogenizovali a homogenát sme vysievali na misky so živným médiom, na ktorých sme po čase inkubácie počítali vyrastené kolónie. Kvantitatívne sme tak hodnotili účinok PAV v živom organizme.
    Z výsledkov in vitro experimentov vyplýva, že PAV má najúčinnejšie dezinfekčné účinky, ak sa nachádza vo vzorke v objemovej prevahe. Pri použitom pomere 1:9 (UTI:PAV), sme dosiahli najlepšie výsledky, čo znamená, že počet baktérií u vzoriek s PAV, oproti vzorkám s FYZ, v čase nerástol alebo rozdiel medzi oboma vzorkami po 8-hodinovej inkubácii bol výrazne nižší pre PAV.
    Z výsledkov in vivo experimentu vyplýva, že PAV mala účinok pri inhibovaní množenia baktérií v močovom mechúre myší, o 1 log. Na základe tohto predpokladáme, že PAV zabránila rozvinutiu infekcie obličiek.

    Kľúčové slová: plazmou aktivovaná voda (PAV), infekcia močových ciest, Escherichia coli, spektrofotometria, in vitro a in vivo experiment

    Speaker: Mr Slavomír Pásztor (FMFI UK Bratislava)
  • Fyzika kondenzovaných látek

   https://cesnet.zoom.us/j/95157939793

   • 7
    Terahertzová elipsometrie v časové doméně a polarimetrické aplikace spintronických emitorů

    Práce se zaměřuje na spintronické terahertzové emitory, jakožto nové široko-spektrální zdroje s magneticky kontrolovatelnou emisí. Byla provedena série měření terahertzové emise pomocí spektroskopie v časové doméně z inovativní spintronické struktury s indukovanou jednoosoou magnetickou anisotropií. Experimenty byly prováděny ve spolupráci s Institutem elektroniky, mikroelektroniky a nanotechnologií (UMR CNRS 8520) ve Francii. Experimentálně bylo dokázáno a také simulováno, že polarizační vlastnosti THz záření spintronických emitorů je možné ovládat změnou magnetizace. Simulace se dále zabývají ultra-rychlou dynamikou pulzních elektromagnetických polí, která způsobují excitaci spintronických vrstev emitoru. Rozložení elektrických polí, toků energie, a výkonových hustot uvnitř ultra-tenkých spintronických vrstev v závislosti na čase jsou klíčovými výsledky simulací. Vypočtené průběhy absorpcí ve spintronických vrstvách při šíření pulsu jsou využity k hodnocení designu několika navržených spintronických emitorů. Závěrem je diskutována terahertzová elipsometrie v časové doméně vzhledem k polarimetrickým aplikacím spintronických emitorů.

    Speaker: Pierre Koleják (VŠB-TU Ostrava)
   • 8
    Pressure induced superconductivity in a CeRhSi3 single crystal – the high pressure study

    Pressure induced superconductivity in non-centrosymmetric CeRhSi3 and CeIrSi3 compounds has attracted significant attention of the scientific community since its discovery 15 years ago. Up-to-date, all reported experimental results were obtained employing the hybrid-cylinder piston pressure cells with a maximum reachable pressure of 3 GPa. Present study focuses on the superconducting state at higher, so far unreported, pressures using the Bridgman anvil cell and a CeRhSi3 single crystal synthesized by the Sn-true-flux method. The initial increase of superconducting critical temperature from 0.4 K at 1.1 GPa to 1.1 K at 2.4 GPa is followed by a gradual suppression of SC state upon increasing the pressure above 3.0 GPa, forming a typical dome. The pressure induced superconductivity is expected to be completely suppressed in the pressure region between 4.5 and 5.0 GPa. Temperature dependence of electrical resistivity in constant magnetic fields and high pressures, as well as the magnetoresistance measurements, reveal a large critical field, exceeding 19 T at 0.6 K and 2.4 GPa, sharply decreasing receding the superconductivity dome. The previously reported T-p and H-T phase diagrams are completed by our high-pressure data and discussed in the frame of previous results.

    Speaker: Daniel Staško (MFF UK)
   • 9
    Thermotransport effects in antiferromagnets

    This thesis investigates magnetic properties of an antiferromagnet Mn5Si3 in both collinear and noncollinear antiferromagnetic phases, which this compound evinces. The work is based on three distinct experimental approaches: The first one comprises measurements of magnetotransport phenomena (namely anisotropic magnetoresistance and Hall effects), the second one studies thermal counterparts of these effects (particularly the anomalous Nernst effect). Finally, we used scanning thermal gradient microscopy in order to observe the domain structure of Mn5Si3. The key outcome of the magnetotransport measurements is an observation of the Hall response in the collinear antiferromagnetic phase, which we attribute to the recently proposed crystal Hall effect. Furthermore, the thermotransport measurements resulted in the first observation of the anomalous Nernst effect in this compound. Due to the variety of artefacts, we did not record any convincing image of the domain structure in Mn5Si3. The analysis of the artefacts was supported by mathematical modelling that helped to pinpoint their origin.

    Speaker: Mr Antonín Baďura (MFF UK)
   • 10
    ANALÝZA MAGNETOKALORICKÉHO JAVU SKLOM POTIAHNUTÝCH MIKRODRÔTOV NA BÁZE HEUSLEROVÝCH ZLIATIN

    Magnetokalorický jav je netradičnou chladiacou metódou, ktorá by jedného dňa mohla nahradiť neekologické chladenie na princípe kompresie plynov. Táto práca sa zaoberá štúdiom teploty štruktúrnej transformácie – martenzitickej transformácie – v Heuslerových zliatinách na báze Ni2FeGa vo forme sklom potiahnutých mikrodrôtov, pričom poukazuje na možnosti jej využitia na vylepšenie magnetokalorických vlastností materiálov. Za týmto účelom bola pripravená séria sklom potiahnutých mikrodrôtov so zložením Ni51+xFe22-xGa27; x= 0, 2, 3, 4. Teploty štruktúrnej transformácie týchto zliatin boli popísané lineárnym modelom založenom na koncentrácii valenčných elektrónov. Dôkladnou analýzou nepriamych meraní magnetokalorického javu, pomocou nami vytvoreného programu v programovacom jazyku Python, bola potvrdená prítomnosť štruktúrnych transformácií, v súlade s predstaveným modelom a dodatočnými transportnými meraniami. Naviac bolo ukázané, že prítomnosť martenzitickej transformácie vo vhodnom intervale teplôt, dokáže významným spôsobom vylepšiť magnetokalorické vlastnosti materiálu. V neposlednom rade práca predkladá možnosť priamych meraní magnetokalorického javu pomocou adiabatickej demagnetizácie.

    Speaker: Miroslav Hennel (UPJŠ Košice)
   • 11:00 AM
    Přestávka
   • 11
    KOEXISTENCIA MAGNETICKÉHO USPORIADANIA A SUPRAVODIVOSTI V HEUSLEROVÝCH ZLIATINÁCH

    Koexistencia feromagnetizmu a supravodivosti predstavuje nový fenomén, ktorý bol objavený experimentálne a publikovaný ako chyba merania, a to z dôvodu, že sú to dve diametrálne odlišné vlastnosti, ktoré by sa mali navzájom vylučovať. Výnimočnosť a perspektívnosť tohto javu, nás viedla k tomu, aby sme ho skúmali v Heuslerovej zliatine Ni${}_{2}$NbSn. Heuslerove zliatiny sú výnimočné tým, že sú nenáročné na prípravu, lacné a ich zloženie nám umožňuje kombinovať viaceré prvky, pričom dostávame úplne nové vlastnosti, prípadne kombináciu viacerých vlastností. Koexistencia feromagnetizmu a supravodivosti sprevádza jav magnetickej neviditeľnosti, kedy sa materiál stáva neviditeľným pre vonkajšie magnetické polia, čo by mohlo nájsť uplatnenie v technickej či zdravotníckej praxi, napríklad na „zatienenie“ kardiostimulátora v ľudskom tele pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.

    Speaker: Samuel Nalevanko (UPJŠ Košice)
   • 12
    Sféricky symetrický tepelný protiproud supratekutého hélia

    Hlavním cílem této práce byl výzkum kvantové turbulence v supratekutém heliu ve speciálním typu proudění, sféricky symetrickém tepelném protiproudu. Za tímto účelem byla navržena a na 3D tiskárně vyrobena sférická cela. Kvantová turbulence byla měřena tradiční metodou tlumení druhého zvuku. Sledován byl jak ustálený stav kvantové turbulence tak i její časový rozpad. Získaná závislost hustoty kvantovaných vírů $L$ na rychlostí tepelného protiproudu $v_{ns}$, kdy data sledují $ L \propto v_{ns}^{3/2} $, neodpovídá očekávání dle Vinenovy rovnice, která předpovídá $ L \propto v_{ns}^{2} $. Z měření rozpadu turbulence v závislosti na čase $t$ byla zjištěna závislost $ L \propto t^{−1}$, která v tomto případě paradoxně velmi dobře splňuje rozpadový mód vyplývající z Vinenovy rovnice. Sféricky symetrický tepelný protiproud tedy slibuje do budoucna zajímavé fyzikální otázky a bude i nadále předmětem vědeckého zájmu.

    Speaker: Filip Novotný (MFF UK)
   • 13
    Vliv obsahu molybdenu na fázové transformace v binárních slitinách Ti-Mo

    Metastabilní β-Ti slitiny jsou velice atraktivní skupina strukturních materiálů díky své pevnosti, houževnatosti a únavové odolnosti, a proto jsou využívány např. v medicíně a leteckém průmyslu.

    Studovali jsme fázové složení binárních slitin Ti-(12-18)Mo (hm%) po izotermálním žíhání – ex-situ (skenovací elektronová mikroskopie, měření mikrotvrdosti) a dále během ohřevu (5K/min) – in-situ (rezistometrie, dilatometrie, diferenciální skenovací kalorimetrie).

    Ve slitinách byly nalezeny stabilní fáze α (HCP), β (BCC) a metastabilní fáze ω. ω je formována bezdifúzním procesem při kalení nebo difúzně při nízkoteplotním žíhání a výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti (např. mikrotvrdost) a precipitaci α fáze.

    Vzrůstající obsah β stabilizačního Mo potlačuje jak vývoj ω (posouvá tvorbu/rozpouštění do vyšších/nižších teplot), tak precipitaci α. Vzorky se směsí β+ω vykazují vyšší tvrdost než vzorky se směsí α+β. Nejvyšší tvrdost byla určena u slitiny Ti-12Mo po ohřevu na 400°C.

    Speaker: Veronika Valešová (FJFI ČVUT)
  • Obecná fyzika a didaktika fyziky

   https://cesnet.zoom.us/j/94487180736

   • 14
    Využití zážitkové pedagogiky ve výuce fyziky

    Tato bakalářská práce se zabývá metodou zážitkové pedagogiky a jejími aplikacemi pro fyzikální vzdělávání. Na zážitkovou pedagogiku je pohlíženo jako na jeden z možných prostředků pro naplnění cílů vzdělávání. První částí práce je úvaha nad smyslem vzdělávání, kde je mj. nabídnuta čtenáři odpověď na to, proč se zážitkovou pedagogikou zabývat. Dále jsou popsány teoretické základy zážitkové pedagogiky - výraznou část tvoří Kolbův cyklus učení a s ním spojené učební styly, také je zmíněna zóna růstu. Je věnována pozornost i tomu, jak je v zážitkové pedagogice pohlíženo na učitele a žáka. Po vybudování teoretického základu je práce orientována prakticky. Věnuje se tomu, co je pro učitele důležité při tvorbě a uvádění aktivit. Dále následují již konkrétní návrhy aktivit využívajících metodu zážitkové pedagogiky, které jsou realizovatelné primárně mimo školní vyučování (např. při vícedenním školním výletě). Dotýkají se rozmanitých fyzikálních témat (jako je např. optika, akustika, astrofyzika). Je v nich kladen důraz na vlastní zkušenost a prožitek žáků. Navrhované aktivity mohou sloužit jako doplněk běžné školní výuky tím, že nabízí žákům poznat fyziku z jiné perspektivy.

    Speaker: Zuzana Horálková (MFF UK)
   • 15
    Využitie pojmových máp na zisťovanie žiackych predstáv o fyzikálnych podmienkach videnia

    Ak učiteľ nepozná vstupné predstavy žiakov a nepracuje s nimi, žiak nemusí byť schopný vytvoriť si efektívne poznatky a priblížiť sa k vedeckému chápaniu. V príspevku priblížime výskum realizovaný s cieľom overiť možnosť použitia pojmovej mapy na odhaľovanie žiackych predstáv o fyzikálnych podmienkach videnia v školskej praxi. Použitý bol výskum vývojom. V 1. cykle výskumu žiaci 3. ročníka 8-ročného gymnázia vytvárali pojmové mapy s použitím 7 zadaných pojmov. Analyzovaný bol typ pojmovej mapy, počet väzieb, najčastejšie a najmenej často sa vyskytujúce pojmy. Porovnaním s kriteriálnou mapou boli identifikované väzby podstatné pre ďalšie vyučovanie optiky, ktoré u žiakov absentujú. Žiaci mali problémy s identifikáciou vzťahov medzi pojmami aj ich hierarchizáciou. V 2. cykle bola použitá intervencia umožňujúca žiakom zoznámiť sa s pravidlami tvorby pojmovej mapy a vyskúšať si jej tvorbu najprv v nefyzikálnom kontexte a až následne v známom a napokon v novom fyzikálnom kontexte.

    Kľúčové slová: pojmová mapa, žiacke predstavy, šírenie svetla, videnie, výskum vývojom

    Speaker: Kristína Mesková (FMFI UK Bratislava)
   • 16
    Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech

    Ve své diplomové práci se zabývám čtyřmi úrovněmi badatelské výuky. V úvodu práce charakterizuji badatelskou výuku a uvádím stručnou rešerši studií zabývajících se efektivitou badatelské výuky.
    V rámci práce byly vytvořeny pracovní listy se zadáním experimentů s kyvadlem a hydrostatickým tlakem na čtyřech úrovních badatelské výuky. Byl také vytvořen dotazník, na jehož základě byli studenti rozděleni do čtyř skupin a dotazník, který zjišťuje, zda studenti porozuměli jevům, se kterými experimentovali.
    Hlavní část se zabývá činnostmi studentů při práci s vytvořenými pracovními listy. Studenti prvního ročníku SŠ podle pracovních listů experimentovali a byli u své práce natáčeni na videokamery. Následně byly vytvořeny kódy popisující jednotlivé činnosti studentů, které jsme použili k videostudii práce těchto studentů. Získali jsme tak informace o činnostech studentů během experimentování na různých úrovních badatelské výuky.

    Speaker: Ms Tereza Fürstová (MFF UK)
   • 17
    Keď cesta je cieľom - žiakom plánovaný experiment

    V rámci predmetu Úvod do školských pokusov, ktorý som absolvovala v druhom ročníku môjho bakalárskeho štúdia som sa po prvýkrát stretla s pojmom žiakom plánovaného experimentu (ŽPE). Jednou z úloh, ktoré sme ja a moji spolužiaci dostali bolo navrhnúť realizáciu dvoch experimentov, pri ktorých plánovaní sme sa mali zamerať na nasledovné aspekty: definovanie problému, formulovanie hypotéz, výber premenných, navrhnutie vhodnej aparatúry a materiálu, metódy zmeny premenných a získavania dát. Vo výskumnej časti tejto práce sa okrem mojich už vyššie spomínaných naplánovaných meraní a ich hodnotenia nachádzajú aj rôzne poznámky, postrehy a komentáre (všetko z pohľadu študenta) ku ktorým som počas ich plánovania dospela. Táto práca však predstavuje niečo viac ako ŽPE, ktorý by sme v tomto prípade mohli nazvať iba prostriedkom. Hovorí predovšetkým o tom, aké majú byť ciele vyučovania fyziky, prečo je dôležité, aby žiaci na hodinách (nielen fyziky) získavali čo najviac skúseností a učitelia podporovali aktívne a nie pasívne učenie, čo je to skefolding, aký význam má tvorivosť a sloboda v živote žiakov a v neposlednom rade prečo je potrebné poznanie cesty na dosiahnutie cieľa.

    Speaker: Denisa Hučíková (FMFI UK Bratislava)
   • 11:00 AM
    Přestávka
   • 18
    Využití příběhu propojeného s fyzikálními pokusy ve výuce na základní škole

    Ve své bakalářské práci jsem zpracovala pět fyzikálních pokusů, které mohou sloužit k podpoře rozvoje vědeckého myšlení u mladších školních dětí. Tyto pokusy jsem propojila dobrodružným příběhem a doplnila metodickými listy pro učitele a pracovními listy pro žáky. Metodické listy obsahují návody k pokusům doplněné praktickými poznámkami. Pracovní listy se skládají z různorodých úkolů, které slouží k prohloubení a rozšíření znalostí, jež žáci získají při pokusu, k rozvíjení kreativity a v neposlední řadě k pobavení. Vše je doplněno obrázky a fotografiemi. Příběh vtahuje děti do děje, děti provádějí pokusy a tím pomáhají hlavnímu hrdinovi, chlapci v jejich věku, zachránit jeho magickou kamarádku před zlým černokněžníkem. Program tak děti motivuje ke zkoumání a učí je i vytvářet a ověřovat hypotézy. Vše jsem vyzkoušela s dětmi navštěvujícími druhý ročník základní školy, a proto je součástí práce i popis realizace a zpětná vazba od dětí.

    Speaker: Jana Doležalová (MFF UK)
   • 19
    Návrh experimentálnych aktivít z oblasti periodické deje

    Študentská vedecká práca sa zameriava na návrh experimentálnych aktivít bádateľského charakteru s využitím miniatúrneho digitálneho osciloskopu DSO 150. Osciloskop spolu s rôznymi druhmi senzorov, ako sú svetelný, zvukový, či elektromagnetický senzor, je možné použiť na skúmanie charakteristík pravidelne sa opakujúcich dejov.
    Navrhnuté experimentálne aktivity patria do tematického celku Periodické deje (ISCED 3A). Niektoré námety na aktivity sú spracované formou žiackych pracovných listov a metodických listov pre učiteľa. V práci sú popísané aj vlastnosti digitálneho osciloskopu DSO 150 spolu s jednoduchým návodom na ovládanie a štruktúra žiackeho pracovného listu, ako aj metodického listu pre učiteľa. Ďalšie pripravené žiacke pracovné listy a metodické listy pre učiteľa sú uvedené v prílohe práce.
    Kľúčové slová: digitálny osciloskop, bádateľsky orientované vyučovanie, periodické deje, žiacke pracovné listy, metodické listy pre učiteľa

    Speaker: Vladislav Pavlús (UMB Banská Bystrica)
   • 20
    Astronomické funkce a uměleckohistorická analýza planetária P. Engelberta Seige (1791) ve sbírkách Národního technického muzea v Praze

    Hlavním cílem této práce je obeznámit čtenáře s jednou z našich národních kulturních památek vystavených v Národním technickém muzeu v Praze, v expozici astronomie. Touto památkou je planetárium P. Engelberta Seige z roku 1791. První kapitola se snaží nastínit, za jakých okolností planetárium vzniklo, včetně života jeho tvůrce Engelberta Seigeho a také historii oseckého kláštera, v němž Seige žil a tvořil. Druhá kapitola je věnována podrobnému popisu astronomických funkcí planetária a popisu jeho ciferníků a mechanismů, včetně obrazové dokumentace. Ve třetí kapitole je stručně popsán vývoj měření času a výroby hodin, taktéž soudobé hodinářství a vědecké pokroky a objevy. Rovněž jsou v ní popsány některé soudobé hodinářské práce jiných hodinářských mistrů, konkrétně Jana Kleina, Eise Eisinga a Philippa Matthäuse Hahna, opět včetně jejich obrazové dokumentace. Čtvrtá kapitola popisuje další, avšak nedokončené modely Engelberta Seigeho.

    Speaker: Ms Lucie Hrůšová (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky)
   • 21
    Aplikácia fyzikálnych poznatkov v neformálnom vzdelávaní

    Abstrakt
    Práca sa venuje neformálnemu vzdelávaniu vo fyzike, ktoré napomáha rozvíjať poznatky nadobudnuté v škole, aplikovať ich v reálnych situáciách a rozvíjať prírodovednú gramotnosť. Záujem o neformálne vzdelávanie v rôznych oblastiach je v dnešnej dobe veľmi veľký, avšak neformálne vzdelávanie v prírodovedných oblastiach absentuje. Rozhodli sme sa vytvoriť zbierku fyzikálnych experimentov určenú animátorom a vedúcim fyzikálnych táborov alebo fyzikálnych krúžkov. Spoločným prvkom uvedených pokusov je využitie opotrebovaných plastových fliaš. V práci predkladáme niekoľko experimentov zo zostavenej zbierky. Tie boli zrealizované so skupinou žiakov v neformálnom prostredí, pričom v práci uvádzame prípadovú štúdiu zameranú na aplikáciu fyzikálnych vedomostí pri realizácii pokusov. Ku každému pokusu je vytvorený pracovný list pre žiakov, ako aj metodický materiál s usmerneniami, vysvetleniami pre potreby animátora alebo vedúceho. Celý koncept pokusov je primárne určený pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ISCED 2).

    Kľúčové pojmy: neformálne vzdelávanie, pokus, experiment, plastová fľaša.

    Speaker: Barbora Krajmerová (FMFI UK Bratislava)
  • Teoretická fyzika

   https://cesnet.zoom.us/j/92497820720

   • 22
    Efekt otvorených hraníc pri opise kontrakcie tenkého srdcového svalového vlánka isingovým modelom

    V tejto práci využijeme exaktné riešenie modelu Isingovho typu na teoretické štúdium vplyvu vápenatých katiónov na svalovú kontrakciu tenkých srdcových svalových filamentov pri uvažovaných periodických a otvorených hraničných podmienkach. Poukážeme na rozdielnosť prístupov pre výpočet štatistických veličín v oboch jednotlivých prípadoch a porovnáme získané výsledky so známymi experimentálnymi údajmi. Našou snahou je poukázať na efekt hraníc, ktoré sa prejavia v relatívne dobre rozpoznateľnej zmene závislosti normovanej kontrakčnej sily tenkého srdcového myofilamentu v závislosti na koncentrácii vápenatých katiónov. Vplyv otvorených hraničných podmienok sa na kontrakčnej sile svalového vlákna prejaví zoslabením synergického efektu, ktorý je zapríčinený menším počtom susedných kooperatívnych jednotiek na hraniciach tenkého srdcového svalového vlákna. V práci sme exaktne vypočítali a podrobne preskúmali Shannonovu informačnú entropiu, ktorou vieme merať rôznorodosť všetkých možných usporiadaní systému. Okrem strednej hodnoty fyzikálnej veličiny, ktorá je priamo úmerná normovanej kontrakčnej sile, Shannonova informačná entropia závisí od ďalších stredných hodnôt, ktorých jednotlivé príspevky sme podrobne analyzovali. Voľba otvorených hraničných podmienok nie len že zmení fitovaciu sadu parametrov pre normovanú kontrakčnú silu tenkého srdcového svalového vlákna fp, ale ako vyplynie zo závislosti Shannonovej entropie na jednu troponínovú-tropomyozínovú jednotku, celkovo posúva prvé náznaky kontrakčného procesu do oblasti nižších koncentrácii vápenatých katiónov.

    Speaker: Mr Maroš Jevočin (Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Park Angelinum 9, 041 54 Košice )
   • 23
    Vortex solutions of Liouville equation and quasi spherical surfaces

    We identify the two-dimensional surfaces corresponding to certain solutions of the Liouville equation of importance for mathematical physics, the non-topological Chern-Simons (or Jackiw-Pi) vortex solutions, characterized by an integer $N \ge 1$. Such surfaces, that we call $S^2 (N)$, have positive constant Gaussian curvature, $K$, but are spheres only when $N=1$. They have edges, and, for any fixed $K$, have maximal radius $c$ that we find here to be $c = N / \sqrt{K} $. If such surfaces are constructed in a laboratory by using graphene (or any other Dirac material), our findings could be of interest to realize table-top Dirac massless excitations on nontrivial backgrounds. We also briefly discuss the type of three-dimensional spacetimes obtained as the product $S^2 (N) \times \mathbb{R}$.

    Speaker: Mr Pavel Kůs (MFF UK)
   • 24
    Turbulencia stlačiteľnej tekutiny pri narušenej Galileovskej invariancii

    V tejto práci sa zaoberáme poľovo-teoretickým modelom plne rozvinutej turbulencie stlačiteľnej tekutiny, popísanej stochastickou Navierovou-Stokesovou rovnicou. Budeme uvažovať náhodnú silu s konečným korelačným časom tzv. farebný šum, čo z fyzikálneho hľadiska vedie na realistickejší model. Táto voľba má však za následok narušenie Galileovskej invariantnosti. Nadväzujeme tak na prácu [1], v ktorej bol rozobraný podobný model v nestlačiteľnom prípade.
    Venujeme sa formulácii poľového modelu pre ďalšie riešenie poruchovou teóriou renormalizačnej grupy. Počítame explicitný tvar propagátorov a interakčných vrcholov vo frekvenčno-hybnostnej reprezentácii, robíme tiež rozmerovú analýzu navrhnutého účinku.

    [1] Antonov, N. V., Gulitskiy, N. M., Kostenko, M. M., Malyshev, A. V. (2018). Statistical symmetry restoration in fully developed turbulence: Renormalization group analysis of two models. Physical Review E, 97(3), 033101.

    Speaker: Mr Matej Kecer (Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice)
   • 25
    Rigorózní popis biisotropních a bianisotropních prostředí ve vztahu k elipsometrickým měřením Muellerovy matice

    Spektroskopická elipsometrie Muellerovy matice je v dnešní době hojně používanou optickou metodou pro charakterizaci široké škály materiálů, od těch izotropních a nejjednodušších, až po komplexní biologické struktury zahrnující efekty depolarizace a efekty se slabou optickou odezvou. Příkladem takového slabého efektu je např. projev optické aktivity materiálu. Pro vytvoření fyzikálního modelu složitých struktur je tyto efekty klíčové popsat samostatně. Tato práce se věnuje rigoróznímu popisu chirálních prostředí řešením příslušné vlnové rovnice získané užitím Bornových-Landauových a Condonových-Fedorovových konstitučních relací. Tyto jsou mezi sebou porovnány a je diskutována jejich fyzikální platnost. Výsledky teoretického rozboru jsou aplikovány pro rigorózní popis speciálních chirálních prostředí za použití elipsometrie Muellerovy matice. S vysokou přesností byly stanoveny disperze komponentů gyračního tenzoru pro biisotropní roztoky sacharidů a dále byl odvozen model Muellerovy matice pro uniaxiálně bianisotropní prostředí sloužící k popisu např. křemenných fázových destiček.

    Speaker: Daniel Vala (IT4Innovations and Nanotechnology Centre, VSB - TU Ostrava)
   • 26
    Phase stability of actinide carbides

    Electronic, structural, mechanical, magnetic and thermodynamical properties of uranium and thorium sesquicarbides ($\textrm{U}_2 \textrm{C}_3$ and $\textrm{Th}_2 \textrm{C}_3$ ) were investigated by the means of first principles calculations, with special interest in the effects of $5f$ electrons. Utilized models included various approximations of exchange-correlation electronic terms, spin-orbital interaction (with a major effect on $\textrm{U}_2 \textrm{C}_3$ and egligible effect on $\textrm{Th}_2 \textrm{C}_3$ ) and Hubbard $U$ model for electronic Coulomb interaction. The magnitude of these effects is demonstrated on the direct comparison of various physical quantities, such as band structure, enthalpy of formation, magnetic ordering, heat capacity, elastic constants, etc. and compared with experimental data.

    Speaker: Mr Jakub Oprštěný (VSB-TU Ostrava)
  • Částicová a jaderná fyzika

   https://cesnet.zoom.us/j/93718810474

   • 27
    Studium elektromagnetických procesů v ultra-periferálních srážkách těžkých iontů na Velkém hadronovém urychlovači

    Práce je věnována popisu elektromagnetických procesů vznikajících během srážek těžkých iontů při interakci jejich elektromagnetických polí. Během těchto srážek vznikají při procesu $\gamma \gamma \rightarrow \mu^{+} \mu^{-} $ dimionové páry, které pronikají kvark-gluonovým plazmatem. Cílem práce bylo vytvoření jednoduchého geometrického modelu popisujícího srážky těžkých iontů, jehož implementací byl vytvořen program počítající délky drah produktů elektromagnetické interakce, které tyto produkty urazí v kvark-gluonovém plazmatu. Dalším krokem bylo simulování centralitně závislého rozšiřování rozdělení akoplanarit dimionových párů, které bylo naměřeno během let 2015 a 2018 detektorem ATLAS na~LHC při $\gamma \gamma \rightarrow \mu^{+} \mu^{-}$ procesu, ke~kterému docházelo při Pb+Pb srážkách s~těžišťovou energií $\sqrt{s_{NN}} = 5.02 \: \mathrm{TeV}$. Při~konfiguraci kvadratické závislosti rozmytí akoplanarity bylo možné dobře reprodukovat rozdělení měřených hodnot pro~$\alpha > 2.10^{-3} \: \mathrm{rad}$. Měření rozdělení pro~interval $\alpha < 2.10^{-3} \: \mathrm{rad}$, kde byl v~datech pozorován lokální pokles, nebylo ovšem modelem možné reprodukovat.

    Speaker: Mr Pavel Váňa (Charles University)
   • 28
    Měření anizotropního toku na experimentu ALICE

    Kvark-gluonové plasma je stav hmoty, v němž jsou kvarky a gluony téměř volné. Takový stav vzniká v jádro-jaderných srážkách na urychlovačích částic. Jedním ze způsobů, jak plasma můžeme zkoumat, je měření anizotropního toku parametrizovaného koeficienty v_n, které kvantifikují preferované směry produkce částic. Tato práce shrnuje dosavadní výsledky měření v této oblasti v jádro-jaderných srážkách, především pak na experimentu ALICE na LHC. Dále se zabývá srážkami v malých systémech, kde se kolektivní chování dříve neočekávalo. Výsledky měření z posledních let však naznačují jeho přítomnost. Poslední část je zaměřena na analýzu dat ze srážek p+p generovaných programem Pythia.

    Speaker: Daniel Mihatsch (FJFI ČVUT)
   • 29
    Identifying Heavy-Flavor Jets Using Vectors of Locally Aggregated Descriptors

    Jets of collimated particles serve a multitude of purposes in high energy collisions. Recently, studies of jet interaction with the quark-gluon plasma (QGP) created in high energy heavy ion collisions are of growing interest, particularly towards understanding partonic energy loss in the QGP medium and its related modifications of the jet shower and fragmentation. Since the QGP is a colored medium, the extent of jet quenching and consequently, the transport properties of the medium are expected to be sensitive to fundamental properties of the jets such as the flavor of the parton that initiates the jet. Identifying the jet flavor enables an extraction of the mass dependence in jet-QGP interactions. We present a novel approach to tagging heavy-flavor jets at collider experiments utilizing the information contained within jet constituents via the JetVLAD model architecture. We show the performance of this model as characterized by common metrics and showcase its ability to extract high purity heavy-flavor jet sample at various realistic jet momenta and production cross-sections. Such studies open new opportunities for future high purity heavy-flavor measurements at jet energies accessible at current and future collider experiments

    Speaker: Georgij Ponimatkin (FJFI ČVUT)
   • 30
    Studium vzácných rozpadů B-mesonů v experimentu ATLAS

    Štúdium vzácneho rozpadu B0d→ K∗0(892) μμ má veľký potenciál pozorovať prejavy fyziky za Štandardným modelom, ktoré by sa mohli prejaviť v uhlovom rozdelení jeho produktov. Táto práca je zameraná na prípravu rôznych medzičlánkov, potrebných v počiatočnom štádiu zložitej analýzy rozpadu B0d→ K∗0(892) μμ a to konkrétne: validácia fitu uhlového rozdelenia a predvýber signálnych udalostí. Plánované fitovacie funkcie sú testované na generovaných toy Monte Carlo dátach. V rámci stanovených testovacích rozsahov, množine parametrov kde funkcia nadobúda iba kladné hodnoty pre všetky kombinácie uhlov, sú skúmané prejavy vnútorných skreslení, resp. vychýlení (tzv. biasov) fitu. Skúmaná bola najmä závislosť biasov na počte nameraných signálnych udalostí očakávaných v Rune 2 a v HL-LHC a na rôznom pomere signal-vs-pozadie. Ďalšou časťou bolo spolupodieľanie sa na rekonštrukcii predspracovaných dát z detektora do n-tuplov za účelom tvorby viac kompaktného datasetu, neskôr použitého vsamotnej analýze. Pre efektívnejšiu redukciuveľkosti datasetu, boli aplikované základné výberové kritéria na potlačenie pozadia. Táto procedúra bola testovaná aplikáciou výsledných výberových kritérií z analýzy Runu 1 na plnej Monte Carlo simulácii rozpadu a jeho detekcie.

    Speaker: Marek Biros (MFF UK)
   • 11:00 AM
    Přestávka
   • 31
    Monte Carlo simulace produkce Upsilon mezonu

    Kvarkonia jsou dúležitou sondou k vyšetřování vlastností kvark-gluonového plasmatu. Proton-protonové srážky jsou nezbytným prostředkem k ustanovení základních vlastností, které slouží ke studiu kvarkonií v proton-jaderných a jádro-jaderných srážek. Tento výzkum prezentuje základní charakteristiky Upsilon mezonů zjištěné pomocí Monte Carlo generátorů v proton-protonových srážkách při těžišťové energii 500 GeV. Monte Carlo generátory srážek PYTHIA a Herwig byly využity k generování dat. Hlavním cílem těchto simulací je výzkum závislosti normalizované produkce Upsilon mezonů na normalizované multiplicitě. Závislost na normalizované multiplicitě je vhodným nástrojem k porozumění mechanismům produkce částic a souhry měkých a tvrdých procesů kvantové chromodynamiky.

    Speaker: Jakub Češka (FJFI ČVUT)
   • 32
    Pohyb častíc kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme

    Práca je venovaná rozvoju metodiky určovania vplyvu nepresnosti modelov geomagnetického poľa na simulácie kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme. Nepresnosť je určená z porovnania výsledkov modelov geomagnetického poľa a meraní vybraných geomagnetických staníc siete INTERMAGNET. Odhad vplyvu nepresnosti určenia hodnoty geomagnetického poľa, ktorá je vstupnou hodnotou pre simulácie trajektórii je testovaný na základe hypotéz pôvodu nepresnosti.
    Výsledky ukazujú, že chyba vo vyjadrení geomagnetického poľa by nemala spôsobiť nepresnosť v odhade intenzity kozmického žiarenia na povrchu Zeme väčšiu než niekoľko percent, v prípade nepresnosti interného geomagnetického poľa na vysokých geomagnetických šírkach. V prípade nižších geomagnetických šírok je tento vplyv menší. V prípade pôvodu nepresnosti v lokálnych poliach, ako je krustálne geomagnetické pole, by chyba mohla byť vyššia.

    Speaker: Patrik Jakab (UPJŠ Košice)
   • 33
    Study of pi+pi-, K+K-, ppbar and pi+pi+pi-pi- production in central exclusive processes with the STAR detector at RHIC

    This thesis is dedicated to the first measurement of the central exclusive production process in proton-proton collisions at RHIC with the STAR detector at $\sqrt{s} = 510$ GeV. At this energy, this process is dominated by a Double Pomeron Exchange mechanism.
    Therefore, it is very promising for the search of gluon bound states, glueballs.
    The experimental confirmation of their existence would be yet another strong support for the validity of the quantum chromodynamics theory.
    The diffractively scattered protons, moving intact inside the RHIC beam pipe after the collision, were measured in the Roman Pots system allowing full control of the interaction's kinematics, and thus verification of the exclusivity. The preliminary results on the invariant mass distributions of centrally exclusively produced $\pi^+ \pi^-$, $K^+ K^-$ and $p \bar{p}$ pairs measured within the STAR acceptance are presented in this thesis.

    Speaker: Tomáš Truhlář (FJFI ČVUT)
   • 34
    Effect of the laser pulse illumination on charge collection efficiency in radiation detectors

    The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport properties are evaluated using Laser-induced Transient Current Technique and the Monte Carlo simulation is used for fitting the measured current waveforms. The properties of the detector prepared from semi-insulating CdZnTe single crystal with a platinum Schottky contacts were measured in the dark in the unpolarized and polarized state and under the anode and cathode continuous LED above-bandgap illumination.

    Speaker: Mr Marián Betušiak (Charles University)
   • 35
    Commissioning of the Muon Forward Tracker for ALICE upgrade

    The Muon Forward Tracker (MFT) is being added to the ALICE detector system as a part of undergoing major upgrades during Long Shutdown 2
    at the LHC. The MFT is a new tracking detector using the ALPIDE silicon
    chips common for the Inner Tracking System as the active detection element.
    My work is dedicated to the commissioning of the MFT. The MFT consists
    of 10 half-disks composed of ladders containing the ALPIDE sensors. The
    procedures used for qualification of the ladders are described along with quantitative analysis of the qualification results aiming at a better understanding
    of the detector performance.

    Speaker: Diana Krupová (FJFI ČVUT)
  • 12:30 PM
   Přestávka na oběd
  • Fyzika kondenzovaných látek

   https://cesnet.zoom.us/j/95157939793

   • 36
    Spektrální závislost generace náboje v polovodičových detektorech pomocí nanosekundových laserových pulsů

    Tato práce se zabývá studiem transportu náboje v polovodičovém detektoru tvořeného z materiálu CdZnTe. Teoretické modely rozložení nábojové hustoty jsou založeny na drift-difúzní rovnici s uvažováním nekonečné i konečné doby života nosičů náboje způsobené mělkou a hlubokou pastí. Tvary měřených proudových waveforem metodou L-TCT jsou fitovány metodou Monte Carlo. Získané hodnoty driftové pohyblivosti, profilu elektrického pole, času průchodu náboje a rychlost povrchové rekombinace jsou získány fitováním programem OriginPro.

    Speaker: Mr Marek Raja (MFF UK)
   • 37
    Growth of single crystals in material research

    The subject of this work was an optimization of the single crystal growth of various materials. Various single crystal growth methods such as Flux, Bridgman, Czochralski, Floating zone and Chemical vapour transport were tested on materials of various classes. The most stressed materials are heavy fermion semiconductors U3T3X4 where T is a transition metal T = Ni, Pd and Pt and X = Sb or Bi as well as Ce3Al11. Other materials discussed in this work are semimetallic material U2Ru2Sn, ferromagnetic superconductor UCoGe doped with Ir, various Sapphire based materials, antifferromagnetic and possible semimetallic material UNiSn and at last known van der Waals ferromagnet VI3. The properties and parameters of various techniques were tested and optimized for achieving the highest possible quality of single crystals.

    Speaker: Ms Anežka Bendová (MFF UK)
   • 38
    Phase diagrams of Ce2Pd2In intermetallic compound

    Thanks to the specific electronic structure the rare earth-based compounds, especially those containing Yb, Ce or Eu, often exhibit exceptional magnetic properties. In our study we have focused on cerium-based compound Ce2Pd2In belonging to the family of R2T2X compounds crystallizing in tetragonal Mo2FeB2-type structure. Previous studies revealed presence of two magnetic phase transitions (𝑇C ≈ 4.1 K and 𝑇N ≈ 4.5 K) and strong dependence of magnetic ground state on the changes of chemical composition [Giovannini, PhysRevB2000].
    We present the field-temperature and pressure-temperature (both for hydrostatic and uniaxial pressure) phase diagrams. Hydrostatic pressure acts in the same way on the whole lattice, while the uniaxial one allows to act solely in the chosen direction. The results are put into context with temperature evolution of crystal lattice investigated by low temperature X-ray diffraction. Based on these results, hydrostatic pressure is supposed to act more on the a-parameter, which leads to approaching of atoms in the basal plane, affecting the exchange interactions in the system and preference antiferromagnetic phase over the ferromagnetic one. On the other hand, the uniaxial pressure acts on the parameter c showing no significant effect on the temperatures of phase transitions.

    Speaker: Petr Král (MFF UK)
   • 39
    VPLYV MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHU ČASTÍC ŽELEZA POVLAKOVANÝCH OXIDOM KREMIČITÝM KOMPOZITU NA STRATY A KOMPLEXNÚ PERMEABILITU

    Abstrakt

    Magneticky mäkké kompozitné materiály majú v súčasnosti veľký význam v elektrotechnickom priemysle hlavne vďaka relatívne vysokým hodnotám permeability a elektrického odporu, čo má pozitívny vplyv na energetické straty pri striedavom magnetovaní a umožňuje efektívnejšiu činnosť pri vyšších frekvenciách v porovnaní s konvenčným laminovaným materiálom.

    Cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv počtu vrstiev SiO2 a mechanickej úpravy brúsením povrchu častíc železa na komplexnú permeabilitu a frekvenčnú závislosť celkových energetických strát pri striedavom magnetovaní.

    Skúmali sme 5 vzoriek, ktoré boli modifikované rôznym spôsobom dvomi technologickými úpravami: mechanickou úpravou povrchov častíc a nanášaním vrstiev elektroizolačného povlaku.

    Výsledky ukázali, že najpriaznivejšie magnetické vlastnosti vykazovala vzorka, ktorá mala mechanicky upravené povrchy častíc prášku a boli na nich pred kompaktovaním nanesené dve vrstvy elektroizolačných povlakov.

    Kľúčové slová: magneticky mäkký kompozitný materiál, mechanická úprava brúsením, vysoká permeabilita, energetické straty pri striedavom premagnetovaní

    Speaker: Martin Tkáč (UPJŠ Košice)
  • Jednání hodnotících porot

   V zoom místnostech sekcí

  • Vyhlášení výsledků

   https://cesnet.zoom.us/j/94149494252